افتخارات کسب شده در طی سال های اخیر
نمایشگاه اربیل عراق
شرکت آزاد راه پل-خرم آباد
شرکت آسفالت خانه زرین
آسفالت ماکادام - شرق
نمایشگاه قیر و آسفالت
شرکت جهاد نصر کوثر
شرکت سوتق لبنان