کارخانه آسفالت موبایل 60 تن
کردستان - مریوان - 1387
تريلر شماره دو
تريلر شماره سه
تريلر شماره دو
تريلر شماره دو
تريلر شماره سه
تريلر شماره سه
کردستان - مریوان - 1387
کردستان - مریوان - 1387
تريلر شماره چهار
تريلر شماره چهار
تريلر شماره چهار
تريلر شماره دو و سه
تريلر شماره یک
تريلر شماره دو